Schade

De burger moet zelf bewijzen dat de schade door een aardbeving is ontstaan

In de Mijnbouwwet is een regeling opgenomen voor schade die door winning van delfstoffen, zoals gas, zou kunnen ontstaan. Aansprakelijk voor schade is altijd de mijnbouwonderneming, hier dus TAQA. Degene die schade lijdt of heeft geleden moet bewijzen dat de schade veroorzaakt is door de gaswinning. De onderneming schakelt een taxateur in die beoordeelt of de claim terecht is en in welke mate. In geval van onenigheid kan binnen 1 maand tegen betaling van €90 een beroep worden gedaan op de TCBB (de Technische Commissie Bodem Beweging, www.tcbb.nl). De TCBB laat een technisch onderzoek doen en geeft vervolgens advies over de schade. Als men het daar niet mee eens is, kan men zijn zaak voorleggen aan de rechter. Er zijn ons enkele gevallen bekend van schade door de beving van 2001, die nog steeds niet zijn opgelost.

Wij vinden dan ook dat er een andere regeling dient te komen voor dit soort schade. De bewijslast moet worden omgekeerd. Er moet bovendien regelmatig een technische beoordeling van de gebouwen en wegen worden gemaakt die door een aardbeving van de voorspelde zwaarte in dit gasveld getroffen kunnen worden. Tenslotte dient er een wetenschappelijk verantwoorde berekening te worden gemaakt van de schade die zou kunnen ontstaan. Het resultaat van de berekening voor dit gasveld moet de input zijn voor de oprichting van een schadefonds.

Frappant is dat in het Mijnbouwbesluit reeds de verplichting is opgenomen dat een risicoanalyse nodig is en waarin wordt geëist een beschrijving van de mogelijke omvang en verwachte aard van de schade door bodembeweging (art 24 lid q). Dat is echter ook in dit geval niet gebeurd.