Lid Raad van State bestreed landsbelang gasopslag

Citaat van BRO reactie van Mr. J Hoekstra,  bestuursrechtadvocaat t/m 2009 thans staatsraad bij de Raad van State

Met de term “nationaal belang” wordt gesuggereerd dat de belangen van de natie, ofwel

het algemeen belang van alle inwoners van Nederland, zijn/is gediend. Een nationaal

belang kan dus niet enkel een (deel)belang zijn van de nationale staat, zoals hier dat van

de minister van EZ; onderhavig gesteld nationaal belang is hier ten onrechte gestoeld op

louter een economisch belang (en geen algemeen, nationaal belang) van alleen de

minister van EZ, waarbij de beoordeling van andere (ruimtelijke) belangen, als natuur,

volksgezondheid, etc. volledig buiten beschouwing is gelaten.

Terzijde wordt nog opgemerkt dat met het in het in het voorontwerp-rijksinpassingsplan

(op p. 5) genoemde Koninklijk Besluit van 31 oktober 2008 geen nationaal belang is

gegeven, maar slechts het openbaar belang wordt erkend van de te verrichten werken in

het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Wij stellen vast dat onderhavig project niet is neergelegd in nationaal (ruimtelijk) beleid

en het nationaal belang ook anderszins ontbeert, zodat hier iedere wettelijke grondslag

een rijksinpassingsplan vast te stellen, ontbreekt. Het voorontwerp-rijksinpassingsplan is

dan ook in strijd met het bepaalde in artikel 3.28 Wro.