Inwoners Verenigingen Gemeente in Kort Geding tegen gasopslag

Namens een groot aantal inwoners, verenigingen en de gemeente Bergen is een kort geding aangespannen om de voorbereidende werkzaamheden voor de gasopslag met onmiddellijke ingang stop te zetten. Hieronder de letterlijke tekst. Om privacy redenen zijn de namen van individuele inwoners verwijderd.

VERZOEK OM VOORLOPIGE VOORZIENING

Hoogedelgestrenge Heer, / Vrouwe,

Ondergetekende heeft, als advocaat / gemachtigde van:

  1. de raad van de gemeente Bergen, zetelende te Alkmaar;
  2. burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen, zetelende te Alkmaar;
  3. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Bergen, zetelende te Alkmaar;
  4. de stichting Stichting Ondergrondse Opslag Bergermeer (SOOB), gevestigd te Bergen (N-H);
  5. de Wijkvereniging Westvleugel, gevestigd te Alkmaar;

hierna tezamen te noemen: “Appellanten“;

bij brief van heden, 1 juli 2011, gemotiveerd beroep ingesteld tegen de besluiten van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Infrastructuur en Milieu (tezamen: “de Ministers“) tot vaststelling van het Inpassingsplan Gasopslag Bergermeer en de in de coördinatie daarbij betrokken besluiten, welk besluit c.q. welke besluiten, hierna tezamen aan te duiden als “het Bestreden Besluit“, op 20 mei 2011 zijn bekendgemaakt.

Namens Appellanten verzoekt ondergetekende door middel van onderhavig schrijven om een voorlopige voorziening, inhoudende de schorsing van het Bestreden Besluit.

Het beroepschrift

In het beroepschrift concluderen Appelanten op een scala aan gronden dat het Bestreden Besluit niet in stand kan blijven. Kortheidshalve zij verwezen naar het beroepschrift d.d. 1 juli 2011 (bijlage 1; zonder de bijlagen zoals deze bij het beroepschrift gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State werden gevoegd).

Spoedeisend belang

Het Bestreden Besluit bestaat uit een Inpassingsplan en een groot aantal uitvoeringsbesluiten, die het gezamenlijk mogelijk maken dat de vergunninghouder, TAQA Energy B.V. (“TAQA”) thans direct de werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de Gasopslag Bergermeer kan doen aanvangen. Dat TAQA daartoe voornemens is, blijkt uit het feit dat zij thans deze werkzaamheden reeds in voorbereiding heeft. Met het verstrijken van de beroepstermijn staat TAQA  niets meer in de weg om deze werkzaamheden onverwijld voort te zetten. Appellanten hebben van de Ministers noch van TAQA vernomen dat uitvoering van het Bestreden Besluit reeds eigener beweging wordt opgeschort totdat het Bestreden Besluit onherroepelijk zou zijn geworden.

In het beroepschrift is door Appellanten uitvoerig en gemotiveerd betoogd dat de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve waarvan het Bestreden Besluit strekt, grote en onomkeerbare gevolgen zal hebben voor onder meer (i) de veiligheid van mens, dier en goed in de regio, (ii) de (beschermde) natuur ter plaatse en (iii) het milieu meer in het algemeen. Deze gevolgen zijn desastreus en onomkeerbaar. Teneinde deze gevolgen te voorkomen, dient het Bestreden Besluit te worden geschorst. Appellanten verzoeken u op zo kort mogelijke termijn een datum voor behandeling van dit verzoek te bepalen.

Teneinde te verzekeren dat dit verzoekschrift u tijdig bereikt, zend ik u dit zowel aangetekend met handtekening retour als per fax.

Een afschrift van deze brief zend ik aan de Ministers en aan mr. G.C.W. van der Feltz, advocaat van TAQA.

Hoogachtend,

Houthoff Buruma

J.F. de Groot

Bijlage:

  1. beroepschrift Appellanten d.d. 1 juli 2011 (zonder bijlagen).