Beroepsprocedure Gasopslag Raad van State

Gasalarm2 zal namens allen die ons gemachtigd hebben, in beroep gaan bij de Raad van State. Dit beroep zal worden ingediend voor de sluitingsdatum 1 Juli.

Voor degenen die Gasalarm2 nog niet gemachtigd hebben:

Het is het eenvoudigst en het minst kostbaar voor u, om Gasalarm2 alsnog te machtigen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. U kunt ons machtigen met behulp van het formulier op onze website. U wordt dan automatisch meegeteld in de collectieve beroepsprocedure. U vindt het machtigingsformulier hier: http://www.gasalarm2.nl/wp-content/uploads/2010/11/Machtiging.pdf Op het formulier staat hoe u de machtiging in kunt dienen.

Voor degenen die Gasalarm2 al gemachtigd hebben: U hoeft niets te doen,  u wordt automatisch meegenomen in de beroepsprocedure.

Als u daarnaast ook zelf beroep wilt instellen, geven wij u hierbij enige informatie.

In totaal zijn door de minister  44 besluiten genomen die gasopslag in de Bergermeer mogelijk moeten maken.

Beroep wordt ingesteld per besluit. Vergeet niet het besluitnumer te noemen. Het griffierecht per besluit is 152 € voor natuurlijke personen en 302 € voor verenigingen en stichtingen.

Een overzicht van de besluiten kunt u vinden op de website van het Bureau Energieprojecten http://www.senternovem.nl/Bureau_Energieprojecten/Opslagprojecten/Gasopslag_Bergermeer/index.asp .

Gasalarm2 beperkt zich tot één beroep, en wel tegen besluit 42 “instemming gewijzigd opslagplan Bergermeer”.

Dat kan tot 1 juli 2011. Het adres is:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Na indiening van Uw beroep (dat wel volgens een bepaald protocol geschreven dient te zijn) krijgt U bericht van de Raad van State of U ontvankelijk bent en hoe  het griffierecht  betaald moet worden. Ontvankelijk bent u als u in een eerder stadium een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerp rijksinpassingsplan en daarin bent ingegaan op het aardbevingsgevaar. Het gewijzigde opslagplan maakt het Taqa mogelijk de gasdruk in het reservoir te verhogen of te verlagen.

Verder kunt u de website van de Raad van State raadplegen.

Binnenkort hopen we een ontwerp bezwaarschrift op onze website te plaatsen.

We houden u op de hoogte !