Verhagen komt zorgen bewoners over schade gasopslag tegemoet


Nieuwsbericht | 05-04-2011

Het resultaat van onderzoek naar de kansen op aardbevingen en de lokale gevolgen door de opslag van gas onder de grond wordt inzichtelijk gemaakt voor de bewoners van Bergen. Dat gebeurt nog voor het definitieve besluit over de opslag in mei, aldus minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen 5 april 2011 in een brief aan de Tweede Kamer.

“We gaan zorgvuldig te werk,” aldus de minister. “Dat betekent dat ik de zorgen van de bewoners zoveel mogelijk tegemoet wil komen. Tegelijkertijd moeten we voortvarend te werk blijven gaan om gasvoorziening van ons land ook in de toekomst zeker te stellen.”

Onder meer KNMI en TNO hebben recentelijk diverse onderzoeken uitgevoerd door naar de kansen op aardbevingen. De minister heeft het KNMI gevraagd deze onderzoeken nog een keer tegen het licht te houden met het oog op de lokale gevolgen. Naar verwachting zal deze informatie binnen twee tot drie weken beschikbaar zijn, dus voordat de definitieve besluiten over gasopslag in mei 2011 ter inzage worden gelegd.

Nulmeting

Voordat de besluiten over opslag van gas onherroepelijk zijn, zal de staat van kwetsbare objecten in de omgeving in kaart worden gebracht. Daardoor is eventuele schade als gevolg van een aardbeving beter vast te stellen en kunnen schadeclaims beter worden afgehandeld. De minister heeft Taqa, de initiatiefnemer van de gasopslag Bergermeer, bereid gevonden om deze zogeheten nulmeting in samenwerking met de gemeente te verrichten.

Een onafhankelijk bureau maakt een representatieve dwarsdoorsnede van de bebouwing. Daarbij wordt ook specifiek gekeken naar kwetsbare objecten waarvan de bouwkundige staat mogelijk aanleiding geeft tot grotere schade in geval van een beving.

De minister zal de nulmeting als voorwaarde verbinden aan de goedkeuring van het opslagplan. Hij heeft de bevoegdheid deze goedkeuring in te trekken als Taqa deze voorwaarde niet goed heeft ingevuld. De periode tot het onherroepelijk worden van de besluiten kan worden benut om de nulmeting af te ronden.

Voorfinanciering

De bewoners van Bergen hoeven niet te wachten op vergoeding van eventuele schade als gevolg van de gasopslag tot eventuele claims helemaal zijn afgehandeld. Op aandringen van de minister wordt in het het convenant bodembeweging opgenomen dat Taqa zorgt voor voorfinanciering.

Documenten en publicaties

Beantwoording vragen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Energie van 30 maart 2011

Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg Energie op 30 maart 2011 beantwoord ik in deze brief een aantal nog …

Kamerstuk | 05-04-2011 | EL&I

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/05/beantwoording-vragen-naar-aanleiding-van-het-algemeen-overleg-energie-van-30-maart-2011.html

On April 6th, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply