Persbericht gemeente Bergen

P E R S B E R I C H T

Bergen, 14 april 2011


Gemeenten monddood bij projecten van nationaal belang
Uitspraak bestuursrechter over Bergermeer Gasopslag grote gevolgen voor gemeenten

Vanmorgen werd bekend dat de bestuursrechter in Alkmaar het beroep van de gemeente Bergen tegen het besluit van de ministers van EL&I en IM tot niet-ontvankelijkverklaring van haar bezwaar tegen het overnemen van de beslissingsbevoegdheid, ongegrond heeft verklaard. Uit de uitspraak van de bestuursrechter valt op te maken dat er nu nog geen sprake is van een besluit van de ministers.  De ministers nemen formeel pas de beslissingsbevoegdheid van de gemeente over op het moment dat zij de besluiten over de Bergermeer Gasopslag definitief hebben ondertekend. Bergen concludeert daaruit dat zij op dit moment nog bevoegd gezag is voor de vergunningen die afgegeven moeten worden binnen haar gemeentegrenzen. Zij wil daarover op korte termijn overleg met de betrokken ministeries.

Teleurstellend dat gemeenten elke rechtsbescherming wordt ontnomen

De gemeente is teleurgesteld dat het blijkbaar de bedoeling is gemeenten alle rechtsbescherming te ontnemen zodra het gaat om projecten waarvan ministeries eenzijdig kunnen bepalen dat ze van nationaal belang zijn. “Zodra een project dit predicaat krijgt, is dat een vrijbrief voor het betreffende ministerie om zijn gang te gaan. Gemeenten hebben het nakijken. Kwalijke zaak is dat het nationale belang op geen enkele manier aangetoond hoeft te worden of getoetst wordt door een onafhankelijke partij”, vertelt wethouder Hietbrink van Bergen.

Rechtsbescherming slechts één aspect van Bergense zorgen
Bergen betreurt het verliezen van deze rechtszaak. Het ontbreken van rechtsbescherming is echter slechts één van haar zorgen. Volgens Bergen gaat de minister te makkelijk voorbij aan de negatieve gevolgen voor de natuur, economie, overlast voor omwonenden tijdens de bouw en risico op aanzienlijke schade bij bevingen. Daarnaast is de gemeente nog volop in gesprek met Taqa over de convenanten voor haar inwoners. De inhoud daarvan biedt wat Bergen betreft weinig meerwaarde. “Taqa zegt een goede buur te willen zijn, wij willen dat graag terugzien in ruimhartige regelingen mocht het project doorgaan en mochten onze inwoners schade en hinder ondervinden tijdens de bouwwerkzaamheden en het uitvoeren van de opslagactiviteiten. Daarom hebben we de convenanten met Taqa nog niet definitief ondertekend”.

Oude wijn in nieuwe zakken
Bergen pleit verder voor het zo snel mogelijk uitvoeren van een onafhankelijk schaderisico-onderzoek. Dit onderzoek moet duidelijk maken wat de veiligheidsrisico’s zijn bij een  aardbeving van 3,9 op de schaal van Richter. Dit is de maximale kracht die voorspeld is door verschillende wetenschappers voor het Bergermeerveld. De Minister vindt dat Bergen en de initiatiefnemer, Taqa, dit gezamenlijk moeten oppakken en dat het los staat van de besluitvorming over het definitief doorgaan van het project. Hij wil wel voor de definitieve besluitvorming de gegevens van KNMI en TNO op een inzichtelijker manier bundelen om aan de zorgen van inwoners tegemoet te komen voordat een definitief besluit wordt genomen. “Ik denk niet dat onze inwoners behoefte hebben aan een bundeling van eerdere onderzoeken met een nieuw nietje er doorheen”, vertelt wethouder Hietbrink. Volgens mij begrijpen de inwoners van Bergen nu al prima wat er in de eerdere onderzoeken is verteld. Waar wel behoefte aan is, is een inschatting van het effect op hun woningen en of ze gevaar lopen bij een beving van 3,9. Het schaderisico-onderzoek zou uitsluitsel moeten geven wat de veiligheidsrisico’s zijn bij een beving van 3,9. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat de besluitvorming in ieder geval uitgesteld wordt tot daarover meer duidelijkheid is. De minister spreekt nu over het opnemen van aanvullende maatregelen in het uitvoeringsplan mocht uit het onderzoek blijken dat er inderdaad meer risico is. Wij zijn erg benieuwd welke maatregelen dat zijn. Het is nog nooit iemand gelukt een beving te voorspellen of halverwege te onderbreken”.

On April 14th, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply