Massale opkomst bij informatieavond gasopslag

Bewoners massaal naar informatieavond gasopslag Bergen

Meer dan 600 personen kwamen maandagavond naar de informatieavond van Gemeente Bergen over gasopslag. De gemeente is tegen gasopslag binnen haar gemeentegrenzen. Zij voelt zich gesteund door de grote opkomst. Tijdens de informatieavond werd toegelicht waarom de gemeente tegen is. Ook een vertegenwoordiging van de gemeenteraad, de Stichting Ondergrondse Opslag Bergermeer en Gasalarm2 gaven een toelichting. Door het overweldigende aantal bezoekers heeft de gemeente besloten volgende week dinsdag nog een avond te organiseren.

 

Verontruste bezoekers informatieavond

Bezoekers gaven blijk van een grote betrokkenheid bij het onderwerp. De presentaties, verhalen en speeches werden regelmatig onderbroken door applaus of boe-geroep. Bezoekers gaven aan niet te begrijpen waarom de opslag in de regio moet komen. Of waarom er geen beleid is van de rijksoverheid op dit onderwerp. Zoals wethouder Hietbrink het in zijn presentatie verwoordde: “Eerst gaat de rode loper uit voor een investeerder, dan wordt gekeken of er een nationaal belang is en vervolgens wordt er misschien in de toekomst nog beleid ontwikkeld”. Het verhaal van een inwoonster van Bergen die al tien jaar bezig is om schade te verhalen van de beving uit 2001 maakte indruk. Maar ook het feit dat zich een beving kan voordoen van 3,9 op de schaal van Richter en dat er 800 banen verloren gaan door de komst van Taqa op het bedrijventerrein Boekelermeer leidde tot verontwaardigde reacties.

Zienswijzen indienen tot en met 24 november
Tot en met 24 november a.s. ligt het Ontwerp-Rijksinpassingsplan voor de Bergermeer Gasopslag ter inzage. Tot 24 november a.s. is het voor eenieder mogelijk om zienswijzen in te dienen bij Bureau Energieprojecten, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In deze zienswijzen kunnen belanghebbenden hun bezwaren kenbaar maken.

Bergen tegen opslag van gas binnen haar gemeentegrenzen

Gemeente Bergen is vanaf de eerste dag verontrust over de gevolgen van gasopslag in het Bergermeerveld. Om het opslaan en omhoog halen van gas in de toekomst mogelijk te maken, moet TAQA de komende jaren werkzaamheden uitvoeren in de regio. Eind 2008 werd al duidelijk dat de werkzaamheden overlast  veroorzaken voor inwoners en gevolgen hebben voor de natuur. In 2009 en de loop van 2010 werd voor de gemeente steeds duidelijker dat de nadelige gevolgen van gasopslag voor haar inwoners en de regio groot zullen zijn. Bovendien werd helder dat het nationale belang, waardoor de ministeries van EZ en VROM de vergunningverlening kunnen overnemen, ter discussie kan worden gesteld. Er kwamen tegenstrijdige berichten van wetenschappers over de frequentie en omvang van aardbevingen. De randvoorwaarden om veilig en met minimale overlast de werkzaamheden uit te voeren bleken het onderspit te delven ten opzichte van economische belangen. Daarom heeft Bergen besloten om niet mee te werken aan de vergunningverlening voor gasopslag.

On November 9th, 2010, posted in: NIEUWS
2 Responses to Massale opkomst bij informatieavond gasopslag
  1. Engeline de Knijff
    November 9, 2010 at 10:59

    Zet mij svp op uw mailinglist. Bravo, ook eindelijk landelijke bekendheid.!!!!!!

  2. Nu volhouden en vastbijten als een tekkel. Nog veel meer landelijke bekendheid!!!!
    November 9, 2010 at 10:57

    Zet mij op uw mailinglist a.u.b.

Leave a Reply